2023-2024 Bahar Dönemi Akademik Etkinliği
2024-2025 Genel Psikoloji Yüksek Lisans Programı
Akreditasyon Bilgilendirme
Bölümümüz lisans programı TPD-PPAB tarafından 26.01.2026 tarihine kadar akredite edilmiştir.
Genel Tanıtım
Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü 1964 yılında kurulmuştur. İlk mezunlarını 1968 yılında veren bölümde halen lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğretim yapılmaktadır. Ülkemizde Türkçe eğitimin verildiği devlet üniversitelerine bağlı psikoloji bölümleri içinde tercih sıralamasında birinci olan Bölümümüz oldukça geniş ve yetkin kadrosu ile amaçları doğrultusunda eğitim ve öğretim programını sürdürmektedir. Bölümümüz, psikolojinin uygulama ve kuramsal alanlarında çalışmak üzere psikolog yetiştirmeyi; üretilen psikoloji bilgisini yaşamın her alanına aktararak var olan sorunların çözümüne katkı yapmayı amaçlamaktadır. Bölümde, alandaki yeni gelişmeler ve ülkemizin ihtiyaçları da gözetilerek evrensel düzeyde bir psikoloji eğitim verilmektedir. Bölümümüzün Lisans Programı, YÖK tarafından yetkilendirilen Türk Psikologlar Derneğinin Akreditasyon Üst Kurulu tarafından 26.01.2026'ya kadar akredite edilmiştir.

 

Bölüm akademik yönden beş uzmanlık dalı halinde örgütlenmiştir:

Deneysel Psikoloji
Deneysel psikoloji, psikolojiyi bir doğa bilimi olarak kabul eder ve bu yüzden psikoloji araştırmalarında kontrollü laboratuvar koşulları altında gerçekleştirilen deneysel çalışmalar aracılığıyla insan ve hayvan davranışlarının temelinde yatan süreçlerle ilgili hipotezleri test eder. Deneysel psikoloji geniş bir yelpazede yer alan çok çeşitli davranışsal süreçleri inceleyen alt uzmanlık/ilgi/çalışma alanlarına sahiptir. Bu ilgi alanları arasında ilk akla gelenler öğrenme psikolojisi; bilişsel psikoloji; fizyolojik psikoloji ve bilişsel süreçler esnasında beyinde meydana gelen değişiklikleri beyin görüntüleme ölçümleri kullanarak inceleyen bilişsel nörobilimdir.

Gelişim Psikolojisi
Doğum öncesinden başlayarak ölüme kadar uzanan yaşam süresinde insan gelişiminin evreleri üzerinde çalışırlar. Gelişim psikologları yaşa bağlı davranış değişikliklerinin tanımlanması, açıklanması ve ölçülmesiyle ilgilenirler. Gelişimdeki evrensel nitelikler, kültürel ve bireysel farklılıklar üzerinde çalışırlar. Lisans ve yüksek lisans mezunu olanlar kreş ve gündüz bakımevlerinde, okulöncesi eğitim veren diğer kurumlarda, hastane ve kliniklerde gelişim psikoloğu olarak çalışabilirler. Huzurevleri ve diğer merkezlerdeki yaşlıların belirlenen hedeflere yönlendirilmeleri, yetiştirme yurdu ve bakımevlerinde ergen ve gençlere uygulanan programların değerlendirilmesi türünde faaliyetleri de yürütürler.

İş ve Örgüt Psikolojisi 
İş ve Örgüt (İ/Ö) Psikolojisi psikolojinin çalışma ile ilgili olan her şeyi kapsayan bir alt dalıdır. İ/Ö Psikolojisi hem bilim üretme hem de üretilen bilgileri uygulamayı içeren bir psikoloji alt dalıdır. İ/Ö Psikolojisi, adından da anlaşılacağı gibi birbirinden ayrılması zor olan iki alanın birleşmesinden oluşmaktadır. İlk alan olan iş psikolojisinde işleri hangi görevlerin yapılması ve hangi yeteneklere sahip olunması gerektiğine göre tanımlamak; nitelikli adayları tanımlamak, seçmek ve eğitmek; çalışan performansını izlemek, değerlendirmek ve çalışana geri bildirim vermek gibi konulara odaklanılır. İkinci alan olan örgüt psikolojisinde ise çalışanın güdülenmesi, çalışanın iş doyumu ve bağlılığının artırılması, etkili liderler yetiştirmek, değişen müşteri istekleri ve teknoloji doğrultusunda örgütlerin yaşadıkları sorunlara çözüm bulmak gibi konular üzerinde durulur. İ/Ö psikologları hem örgütlerde araştırma yapan bilim adamları hem de örgütlerde yaşanan gerçek sorunlara bilimsel çözümler bulan uygulamacılardır.

Klinik Psikoloji
Zihinsel, davranışsal ve duygusal bozukluğu olan bireylerin, yaşadıkları sorun bağlamında psikolojik açıdan değerlendirmelerini yapar, bu kişilere uygulanan psikolojik tedavi süreçlerinin içinde sorumluluk alırlar. Klinik psikologların ilgilendikleri sorunlar, gelişim dönemleriyle ilgili kısa süreli gelişimsel krizlerden (ergenlikteki başkaldırı ve orta yaşta kendilik değerindeki düşme gibi) fobi, depresyon ya da şizofreni gibi daha ağır sorunların tedavisine kadar değişebilmektedir. Pek çok klinik psikolog aynı zamanda bilimsel araştırmalar da yapmaktadır. Araştırma konuları arasında psikolojik tedavilerin etkililiğinde rol oynayan faktörleri belirleme, başarılı yaşlanmayla veya çeşitli davranış bozukluklarıyla ilişkili olan etmenler, fobilerin nasıl geliştiği ya da normal dışı davranışların nedenlerini belirleme gibi konular sayılabilir. Ayrıca bireyi değerlendirmek amacıyla test ya da ölçek uygulama ve yorumlama ile tedavi amaçlı bireysel ya da grup psikoterapisi yapma da klinik psikoloğun önemli görevleri arasındadır.

Sosyal Psikoloji
Sosyal psikologlar insanların birbirleri ile nasıl etkileşime girdikleri ve sosyal çevrelerinden nasıl etkilendikleriyle ilgilenirler. Bireyleri, grupları ve grup davranışını, tutumları, önyargıları ve bunların oluşumu ile değişimini incelerler. Arkadaşlık, ikili ilişkiler, çekicilik ve saldırganlık gibi konular üzerinde araştırma yaparlar. Sosyal psikologlar çoğunlukla akademik ortamlarda çalışırlar. Ancak son yıllarda reklam şirketlerinde, hastanelerde, eğitim kurumlarında, mimarlık ve mühendislik firmalarında ve çeşitli kamu alanlarında araştırmacı-danışman olarak çalışmaktadırlar.

Bölümde deneysel psikoloji, endüstri ve örgüt psikolojisi, gelişim psikolojisi, klinik psikoloji, psikometri ve sosyal psikoloji derslerine ek olarak kültür dersleri okutulmaktadır. Bölüm öğrencileri, özellikle 3. Yıldan itibaren tercihleri doğrultusunda hem kuramsal hem de kısmen uygulama ağırlıklı alt alan dersleri seçebilmektedir. Derslerin yanı sıra, bölümde bulunan araştırma laboratuvarlarında yürütülen projelere dahil olabilen öğrencilerimiz araştırma deneyimi de kazanabilmektedir. Her yıl olanak ve ihtiyaçlar doğrultusunda yüksek lisans ve doktora eğitim programlarının açıldığı Bölümümüz ülkemizdeki psikoloji eğitiminde öncü kurumlardan biridir.

Bölüm öğrencileri, Psikoloji Topluluğu aracılığı ile üniversite içi ve dışı birçok bilimsel ve sosyal etkinlik düzenlenmekte; ulusal ve uluslararası psikoloji öğrencileri ile etkileşim içinde çalışmalar sürdürmektedir. Psikoloji Topluluğu çalışmalarını bölümde öğrencilere tahsis edilen Öğrenci Çalışma Odası’nda sürdürmekte ve bölüme yeni katılan öğrencilerin ortama uyum sağlama süreçlerinde de gerekli rehberliği sağlamaktadır.

 

Bölüm tanıtım videolarımızı ve geçmiş etkinlik kayıtlarımıza Youtube kanalımızdan ulaşabilirsiniz.